0352 231 55 38
 Deneysel Hematoloji Derneği

Deneysel Hematoloji Derneği

Experimental Hematology Association

Faaliyet Alanlarımız
 • Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
 • a) Üyelerin ve Derneğin faaliyet alanı ile ilgili bilim dallarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların mesleki açıdan gelişimlerini ve gereksinimlerini karşılamaları için; ihtiyaç duydukları ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • b) Ülkemizde moleküler hematoloji yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlamak ve desteklemek. Bu alanda yüksek lisans ve doktora yapacak bilim insanlarını proje ve burs desteği sağlamak.
 • c) Deneysel Hematoloji alanında yapılan bilimsel çalışmaları ve yayınları desteklemek ve ödüllendirmek.
 • d) Sağlık alanında faaliyette bulunan kişi ile kuruluşlara her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.
 • e) Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • f) Derneğin amacını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • g) Yasalara ve Tüzük kurallarına uyularak gerekli izinlerde alınmak koşuluyla derneğin faaliyet alanına giren bilim dalları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve temsilci göndermek.
 • h) Derneğin amacını gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • i) Derneğin amacına yönelik kurulacak veya kurulmuş olan vakıfların mütevelli heyetine katılmak.
 • j) Hastaları Hematoloji, onkoloji ve kök hücre tedavi hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunmak.
 • k) Dernek faaliyetleri konusunda ihtiyaç duyulan doktor, araştırmacı ve teknik personellerin yetiştirilmesi için eğitim planları yaparak uygulanmasını sağlamak.
 • l) Ulusal ve uluslar arası toplantı, eğitim, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, kongreler veya kurslar yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak ve çalışma bültenleri çıkarmak.
 • m) Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanları değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • n) Derneğe gelir sağlamak için veya üyeler arası beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, piyango, sergi, gezi, spor ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • o) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • p) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açmak.
 • q) Dernek amaçlarını geliştirmek üzere iş ve işlemlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere yeteri kadar ücretli personel almak.
 • r) Derneğin amacı ile ilgilisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.